Matematiikka Sanomalassa

Tässä juttusarjassa Hämeenkylän koulun Sanomalan opetuspisteen opettajat kertovat eri oppiaineiden opiskelusta monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Matematiikkaa opiskellaan oppimisalueella, jolla on samanaikaisesti paikalla kolme luokkaa ja kolme opettajaa sekä yleensä myös erityisopettaja ja avustaja. Kaiken kaikkiaan matematiikan opettajia on Hämeenkylän koulussa kuusi: Janina Laakso, Milka Nieminen, Tiina Tynkkynen, Pekka Haussalo, Timo Järvenpää sekä Jaakko Tuunanen. Kullakin opettajalla on yhteisopettajuudesta huolimatta oma vastuuluokka. Tarvittaessa yhteyttä kannattaa ottaa nimenomaan oman luokan vastuuopettajaan.

Opintojaksoihin kuuluvat suoritukset

Jokaisen matematiikan opintojakson suoritus koostuu opintojakson puolenvälin tienoilla suoritettavasta taitotestistä, kokeesta, teoriavihkoon kirjoitettavista muistiinpanoista sekä laskuvihkoon tehtävistä tunti- ja kotitehtävistä.

Taitotestin oppilaat arvioivat itse opettajien ohjeiden mukaan, eikä se vaikuta arviointiin. Taitotestin tarkoituksena on antaa niin oppilaille kuin opettajillekin tietoa siitä, kuinka hyvin opintojakson alku on sujunut.

Kokeen arvioivat opettajat ja se testaa koko opintojakson hallintaa.

Tuntitehtävistä on laskettava vähintään puolet, ja kotitehtävistä vähintään kolme jokaisesta kappaleesta. Kannustamme oppilaita kuitenkin tekemään tehtäviä minimimäärää enemmän. Kaikki tehtävät lasketaan vihkoon välivaiheineen, ja oppilaan velvollisuutena on tarkistaa vastaukset joko oppikirjan vastausosastosta tai kotitehtävien tarkistusvihkosta. Lasketut tehtävät on merkittävä vihkoon liimattuun tehtäväruudukkoon.

 

WhatsApp Image 2018-01-11 at 16.27.09

Opintojaksoihin kuuluvat oppikirjan kappaleet on jaettu yhteisiin kappaleisiin sekä syventäviin kappaleisiin. Syventävien
kappaleiden tehtävät ja muistiinpanot ovat vapaaehtoisia. Kokeessa testataan kuitenkin kaikkien opintojaksoon kuuluvien kappaleiden osaamista.

Vihkotyöskentely

Oppilaat kirjoittavat jokaisesta kappaleesta muistiinpanot teoriavihkoon, jonne myös tehtäväruudukot liimataan. Laskuvihkoon lasketaan tuntitehtävät vihkon alusta lähtien, ja omaksi osiokseen kotitehtävät vihkon lopusta lähtien. Vihkoon pitää piirtää viivaimella marginaalit, joihin merkitään sivunumerot tai kappaleiden numerot.

Kokeen yhteydessä oppilaat palauttavat vihkot tarkastettavaksi. Opintojakson suoritus on hyväksytty vasta sen jälkeen, kun vihosta löytyvät muistiinpanot sekä vähintään vaadittu määrä tehtäviä välivaiheineen. Tämän merkiksi kokeen arvosanaksi merkitään Wilmaan “Z” kunnes vihkosuoritukset on hyväksytty. Puuttuvat tehtävät, tehtävien välivaiheet ja muistiinpanot oppilaat täydentävät vihkoon jälkikäteen. Aiempien tehtävien täydentämien jälkikäteen ei saa kuitenkaan häiritä seuraavan opintojakson opiskelua.

Tunnin kulku

Oppitunnin alussa oppilaat ryhmittyvät opettajan määräämään istumajärjestykseen läsnäolojen tarkistamista varten. Oppilaat on ryhmitelty oppimisalueen eri osiin oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä siitä poiketa ilman opettajan lupaa. Oppilaan paikkaa voidaan muuttaa lukuvuoden aikana tilanteen mukaan.

Ryhmittymisen ja läsnäolojen tarkistamisen jälkeen työskentely alkaa opettajien WhatsApp Image 2018-01-11 at 16.23.34ohjeiden mukaan. Usein työskentely alkaa yhteisellä opetustuokiolla ja muistiinpanojen kirjoittamisella. Osa oppitunnista on kuitenkin varattu itsenäiselle työskentelylle. Oppilaat työskentelevät yleensä 4-6 oppilaan pöytäryhmissä. Oppilaat voivat laskea tehtäviä opetustuokioiden tahtiin, tai tarpeidensa mukaan joko tätä tahtia nopeammin tai  hitaammin. Oppilas voi tehdä lisää  perustehtäviä tai haastavampia tehtäviä lisätehtäväkirjasta, joita on käytössä matematiikan oppimisalueella. Kokeet kaikki suorittavat kuitenkin samanaikaisesti.

Työskentely oppituntien ulkopuolella

Oppilaan vastuulla on huolehtia siitä, että hän pysyy tunti- ja kotitehtävien laskemisessa ja muistiinpanojen kirjoittamisessa opetuksen tahdissa. Puuttuvat tuntitehtävät ja kotitehtävät on laskettava oppituntien ulkopuolisella ajalla.

Arviointi

Oppilaan arviointi tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja keväällä. Arviointi perustuu koearvosanoihin, tunneilla annettuihin näyttöihin sekä vihkotyöskentelyyn.  Arvosana on kaikkien kolmen matematiikan opettajan yhteinen näkemys osaamisen tasosta. Arvosanan saadakseen opintojakson kaikkien suoritusten tulee olla hyväksyttyjä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s